back to home dude

Giết sạch chúng

Giết sạch chúng

về Giết sạch chúng

Tiêu diệt tất cả mọi thứ! Nhảy vào chiếc Mini Cooper của bạn và đâm sầm vào mọi thứ bạn thấy! Bạn sẽ ghi điểm càng cao dựa và độ hỗn loạn càng lớn mà bạn có thể tạo ra!