back to home dude

Giấy phép lái xe nâng

Giấy phép lái xe nâng

về Giấy phép lái xe nâng

Hãy dỡ bỏ xe tải và đặt những chiếc thùng lên đúng giá đỡ. Đừng làm rơi thùng hay làm hư hại xe nâng.