back to home dude

Giải cứu Thây ma!

Giải cứu Thây ma!

về Giải cứu Thây ma!

Hãy làm cho lũ thây ma ngã xuống bằng cách nhấn vào những khối vuông. Đừng để chúng ngã xuống những con người. Bạn chỉ có một số lần nhấn chuột nhất định, vậy nên hãy cẩn thận việc bạn nhấn chuột vào đâu và vào lúc nào.