back to home dude

Get a Grip

Get a Grip

Về Get a Grip

Chạy nhanh nhất có thể và phanh đúng lúc. Lưu điểm của bạn bằng cách nhấn Submit Score sau khi kết thúc trò chơi.