back to home dude

Generals.io

Generals.io

Về Generals.io

Chỉ huy đội quân của bạn và bảo vệ tướng quân! Bắt đầu cuộc hành trình để lấy lãnh thổ của kẻ thù và tìm chỉ huy của những người chơi khác trong trò chơi chiến thuật .io mới nhiều người chơi này! Bạn có thể thống trị bản đồ thế giới không?