back to home dude

Gems Swap

Gems Swap

Về Gems Swap

nhấp vào những viên đá quý đang dính vào nhau này để di chuyển chúng và tạo ra những đường thẳng gồm 3 hay nhiều những biểu tượng giống hệt nhau!