back to home dude

Gemaica

Gemaica

về Gemaica

Hãy bắn những viên đá cùng màu vào với nhau để làm chúng biến mất. Bạn sẽ được lên cửa tiếp nếu bạn thu thập đủ những viên đá