back to home dude

Gem Mine

Gem Mine

Về Gem Mine

cho nổ một nhóm gồm ít nhất 3 viên ngọc giống nhau và ghi điểm bằng cách nổ những nhóm càng nhiều những viên giống nhau càng tốt. Ở cuối cấp độ, bạn sẽ ghi nhiều điểm bằng với số lượng mà bạn đã làm nổ.