back to home dude

Gấu Binary

Gấu Binary

về Gấu Binary

Mã Binary là loại ngôn ngữ của những số 0 và số 1. Máy tính giao tiếp với nhau bằng cách này. Bây giờ là lúc để bạn thực hiện việc giao tiếp. Đặt những số 0 và số 1 lên bảng. Bạn không thể đặt 3 số giống nhau liên tiếp. Hãy ghi nhớ là mỗi hàng hoặc dòng đều phải khác nhau.