back to home dude

Gare: Sapphire Mechs

Gare: Sapphire Mechs

về Gare: Sapphire Mechs

Tạo ra con đường riêng cho bạn đến với những thành phố tương lai và tiêu hủy những binh lính người máy của kẻ thù. Mua thêm nâng cấp để tăng thêm năng lượng và cố gắng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ.