back to home dude

Future Buddy

Future Buddy

về Future Buddy

Hãy tập hợp hết tất cả những người bạn trong tương lai vào cổ máy sao cho họ có thể đi du lịch xuyên thời gian! Sử dụng chuột vi tính để kết nối những sợi dây hoặc cắt chúng! Hoàn tất những trò chơi và cố gắng tập hợp tất cả những ngôi sao!