back to home dude

Fury Officer: Furry Artist

Fury Officer: Furry Artist

Về Fury Officer: Furry Artist

Người nghệ sĩ này đang chuẩn bị báo thù cho tất cả những việc anh ta đã thực hiện cho 1 công ty nhưng không được thù lao! Ra đường và bắt đầu đánh những người đi đường cho đến khi bạn có thể thỏa thuận được với con quỷ dữ. Sử dụng năng lượng mới và tiến về mục tiêu chính!