back to home dude

Fruity Annie

Fruity Annie

về Fruity Annie

Hãy lấy bỏ những nhánh cây sao cho trái cây có thể lăn vào giỏ. Thu nhặt tất cả những trái cây bằng cách sử dụng đúng 5 cơ hội ở mỗi cấp độ.