back to home dude

Frantic 2

Frantic 2

về Frantic 2

Bắn vào tất cả những chiếc thuyền không gian thù địch và tránh những tia la-de và tên lửa của chúng.