back to home dude

Fragger

Fragger

Về Fragger

Loại bỏ những kẻ khủng bố bằng cách dùng lựu đạn. Nếu bạn sử dụng càng nhiều, số điểm bạn đat được sẽ càng cao.