back to home dude

Forgotten Caves

Forgotten Caves

về Forgotten Caves

Đi xuống những hang động bị lãng quên. Sử dụng những ngọn đuốc của bạn để có thể nhìn thấy đoạn đường phía trước. Cảnh giác, vì có rất nhiều ngọn đuốc. Bạn có thể đi hết qua những hang động này không nào?