back to home dude

Flooded Village

Flooded Village

về Flooded Village

sử dụng chuột vi tính để di chuyển những khối đất sao cho nước có thể cuốn chúng đi!Những cướp biển phải lái thuyền và cây cỏ cần nước để lớn! Bạn có thể hoàn tất mỗi cấp độ trong càng ít bước di chuyển càng tốt không?