back to home dude

Flick Headers Euro 2012

Flick Headers Euro 2012

về Flick Headers Euro 2012

Hãy đảm nhiệm những đội bóng đá trong trận đấu những đầu mục! Khi trái banh chạm đất bên kia lưới, đội của bạn sẽ ghi một điểm! Bạn có thể mua thuốc tăng lực trong cái cửa hàng mà có thể được kích hoạt trong trận đấu.