back to home dude

Flash Tiles

Flash Tiles

về Flash Tiles

Chọn 2 viên gạch giống nhau để làm chúng biến mất. Bạn phải thật nhanh tay nhanh mắt để hoàn thành trò chơi trước khi hết giờ.