back to home dude

Flakboy 1

Flakboy 1

về Flakboy 1

hãy đánh vào Flakboy nhiều nhất có thể! Lắp đầy căn phòng với những khẩu súng, gai nhọn và những chiếc bẫy! Nếu bạn gây đủ thương tích cho Flakboy, bạn có thể sang câp độ tiếp theo!