back to home dude

Năm Bí Kíp Cắm Trại

Năm Bí Kíp Cắm Trại

Về Năm Bí Kíp Cắm Trại

Bạn biết được bao nhiêu về cắm trại? Hãy thử kiến thức của bạn, vì bạn sẽ phải trả lời đúng câu hỏi trước khi bạn có thể sang cấp độ tiếp theo. Nếu bạn chọn sai đáp án, bạn sẽ phải chơi lại cấp độ đó. Vậy nên hãy tìm món đồ, đưa ra câu trả lời đúng và hoàn thành trò chơi!