back to home dude

Fitz 2

Fitz 2

về Fitz 2

Bạn có thể đưa ba viên gạch giống nhau lại gần nhau? Số viên gạch giống nhau được bạn làm biến mất càng nhiều, điểm số của bạn sẽ càng cao.