back to home dude

Fitz 1

Fitz 1

về Fitz 1

Hãy hoán đổi vị trí các hình và tạo hàng 3 để loại bỏ những hình được đánh dấu đặc biệt.