back to home dude

Fishdom - Spooky Splash

Fishdom - Spooky Splash

Về Fishdom - Spooky Splash

Sắp xếp bộ ba hoặc nhiều hơn cùng một khối bằng cách di chuyển chúng. Thu thập những viên gạch vàng bằng cách sử dụng chúng cho các combo của bạn.