back to home dude

Feed Us 4

Feed Us 4

về Feed Us 4

Đây là thời điểm cung cấp! Thoát khỏi chiếc máy bay và cố gắng kết thúc dưới đại dương! Hãy cố gắng hoàn thành những mục tiêu khác nhau và tập hợp máu để nâng cấp cho chính bạn sau khi hoàn thành từng cấp độ!