back to home dude

Feed us 3

Feed us 3

về Feed us 3

Bạn sẽ trở thành 1 con cá ăn thịt người. Bạn phải phá huỷ những con tàu và bắt đầu ăn thịt người cho đến khi chỉ còn lại bộ xương. Tuy nhiên, hãy coi chừng những con sứa và những con cá mập. Đồng thời, hãy cố tìm ra những hòm kho báu bị cất giấu để được cộng điểm.