back to home dude

Epic Ninja 1

Epic Ninja 1

về Epic Ninja 1

Bạn là một Ninja nguy hiểm nhất xưa nay. Tấn công khi được chỉ định và nhảy xa ra khỏi những cuộc tấn công chống đối.