back to home dude

Emily's Cook & Go Ngon Tuyệt

Emily's Cook & Go Ngon Tuyệt

Về Emily's Cook & Go Ngon Tuyệt

Giúp Emily điều hành quầy bán hàng đông khách của cô ấy ở bãi biển. Giúp các khách hàng trước khi họ mất kiên nhẫn. Bạn có thể mang ba món cùng một lúc, nên hãy cố gắng làm việc một cách hiệu quả.