back to home dude

Electro Magnetic

Electro Magnetic

về Electro Magnetic

Đi đến cổng của mỗi chặng với trái banh từ của bạn. Sử dụng từ để bám lên tường và trần nhà để đạt đến đích. Cố gắng hoàn thành tất cả 30 cấp độ và bảo vệ chủ nhân.