back to home dude

Egg Run

Egg Run

Về Egg Run

Nhắm đúng và nhảy để tập hợp tất cả những nhánh cây khô. Khi bạn hoàn tất, bạn có thể đi lên thang và chuyển sang cấp độ kế tiếp.