back to home dude

Earn to Die 1

Earn to Die 1

Về Earn to Die 1

Mua 1 chiếc xe hơi và xem bạn có thể chạy bao xa và bao nhiêu con ma bạn có thể loại trừ. Sau mỗi ngày, bạn có thể mua thêm những món đồ mới như đổ xăng và súng máy.