back to home dude

Dynamite Snake

Dynamite Snake

về Dynamite Snake

Bạn đang điều khiển con rắn dễ cháy này. Ngay sau khi bạn bắt đầu bò trường, phần đuôi của chú rắn này sẽ bắt đầu bốc cháy! Hãy tính sẵn đường đi của bạn và tập hợp những đồng tiền thưởng!