back to home dude

Đường tử thần 1

Đường tử thần 1

về Đường tử thần 1

Trên con đường tử thần này có rất nhiều những con ma. Tránh xa những chướng ngại vật và cố gắng đánh vào những con ma đó!