back to home dude

Đường thẳng trên tuyết

Đường thẳng trên tuyết

về Đường thẳng trên tuyết

hãy vẽ đường thẳng trên tuyết sao cho ông già Noel có thể đến được với những món quà! Chiếc cờ đen là điểm kết thúc.