back to home dude

Đường, Đường: Giáng Sinh

Đường, Đường: Giáng Sinh

về Đường, Đường: Giáng Sinh

Đổ đầy đường vào những cái ly trong phiên bản đặc biệt nhân dịp Giáng Sinh này. Vẽ một đường thẳng sao cho đường sẽ rơi vào những chiếc ly.