back to home dude

Đường, Đường 3

Đường, Đường 3

về Đường, Đường 3

Chúng tôi muốn một ít đường trong càphê. Không phải chỉ là vài viên đường. Ý chúng tôi là rất nhiều đường. Bạn có thể đổ vào cốc của chúng tôi, đến khi chúng tôi hài lòng không? Vẽ những đường và xác định hướng đi cho số đường.