back to home dude

Đường đi của Ricky Bobby.

Đường đi của Ricky Bobby.

về Đường đi của Ricky Bobby.

Hãy hoàn thành đường đi càng sớm càng tốt.