back to home dude

Đường chết: HTF

Đường chết: HTF

về Đường chết: HTF

Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Nếu bạn không đủ nhanh hoặc bạn không thể hoàn thành các nhiệm vụ, các nhân vật sẽ chết.