back to home dude

Đuôi cá 2

Đuôi cá 2

về Đuôi cá 2

Ăn những con cá nhỏ để trở nên lớn mạnh hơn, nhưng nhớ tránh những con cá lớn hơn, bởi vì chúng sẽ ăn bạn!