back to home dude

Dựng lều tuyết

Dựng lều tuyết

về Dựng lều tuyết

Dùng những khối tuyết mềm để dựng lều tuyết trong vòng 3 phút. Chúc bạn vui vẻ!