back to home dude

Đừng đánh vào sếp của bạn

Đừng đánh vào sếp của bạn

về Đừng đánh vào sếp của bạn

Bạn không thể chịu đựng được nữa ư? Rút hết những nỗi phiền hà nơi làm việc trong trò chơi này và khám phá ra 19 cách để xử lý ông sếp rắc rối của bạn!