back to home dude

Đừng Chặn Đàn Cừu

Đừng Chặn Đàn Cừu

về Đừng Chặn Đàn Cừu

Cừu ở khắp nơi! Chúng đang chạy về phía hàng rào. Bạn đừng chặn chúng lại. Đúng, đừng chặn chúng. Di chuyển hàng rào để đàn cừu có thể tự do. Bạn chặn chúng ư? Vậy bạn sẽ phải trả tiền để tiếp tục trò chơi. Vậy nên hãy canh đàn cừu!