back to home dude

Duck Life 3: Evolution

Duck Life 3: Evolution

Về Duck Life 3: Evolution

Những chú vịt chuyển đổi gen đang trở thành quán quân thế giới. Hãy giúp cho chúng thể hiện hết khả năng của một bộ máy sinh học bằng cách huấn luyện và cho chúng ăn trước giờ thi đấu. Vỗ béo chú vịt của bạn và đánh bại những chú vịt khác để giành giải quán quân thế giới giành cho gia cầm.