back to home dude

Duck Life 1

Duck Life 1

Về Duck Life 1

Huấn luyện cho vịt con để nó có thể thắng cuộc thi và kiếm thật nhiều tiền. Với số tiền đó, bạn có thể mua thêm những con vịt con khác và mở rộng nông trại của bạn.