back to home dude

Đứa trẻ lạc đường

Đứa trẻ lạc đường

về Đứa trẻ lạc đường

Hãy tìm ra cách giải quyết cho đứa trẻ bị lạc này.