back to home dude

Đu pogo

Đu pogo

Về Đu pogo

Đầu tiên hãy đu thật nhanh và sau đó nhảy đúng thời điểm. Bạn có thể nhảy được bao xa?