back to home dude

Du lịch đường trường

Du lịch đường trường

về Du lịch đường trường

Lái xe ra đường nào! Tránh tất cả chướng ngại vật và thu thập những năng lượng đặc biệt! Khi gặp khó khăn, bạn có thể sử dụng những khả năng đặc biệt đó. Ví dụ như: bay hoặc lái xe dưới nước!