back to home dude

Driving School GT

Driving School GT

về Driving School GT

Bạn có thể vượt qua bài kiểm tra lái xe thông qua 15 bài tập một cách chính xác hoàn toàn không? Hãy chắc chắn rằng bạn phản ứng nhanh trong các bài tập nhưng bạn không đâm vào các xe khác hoặc va chạm vào người đi bộ!