back to home dude

Drakensang Online

Drakensang Online

về Drakensang Online

Trò chơi Drakensang là trò chơi trên mạng đầu tiên trên thế giới của những truyện chiến công Drakensang nổi tiếng. Hãy trở thành một vị anh hùng và bảo vệ nhân loại chống đối lại những nguy hiểm của vùng đất của những truyện ngụ ngôn!