back to home dude

Bảo Vệ Viên Ngọc Rồng

Bảo Vệ Viên Ngọc Rồng

Về Bảo Vệ Viên Ngọc Rồng

Bạn là một chiến binh với một sứ mệnh đơn giản: bảo vệ viên ngọc rồng bằng bất cứ giá nào! Hãy cẩn thận, những kẻ thù sẽ vây lấy bạn!